Tel: 0216 442 27 09

Üretim Planlama ve Takip Yazılımları

Üretim gerçekleştiren firmaların işletme yönetimini gerçekleştirebilmesinin en etkin yolu üretim departmanlarını kontrol altına almaları ile gerçekleşmektedir.

Sağlıklı bir üretim; etkin bir üretim planlama ve kontrolü, siparişlerin zamanında karşılanması, eldeki kaynakların (makine, işgücü, donanım, malzeme vb.) en verimli şekilde kullanılması ile gerçekleşebilir. Üretim yapılandırılmadan önce gerekli donelerin çok iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.

Üretim kontrolünü sağlabilmek için; planlanan denetime uygunluk, eldeki olanakların en iyisinden yararlanmak, performans bilinciyle hareket etmek, aksaklıkları gidermek gerekmektedir.

Üretim yönetiminin ana amacı, miktar, kalite, zaman ve maliyet olarak belirlenen faktörlerin en optimal değerlerinin bulunmasına yönelmiştir. Buna göre üretim yönetimi üretimde iş gücü, fiziksel araç ve imkanları rasyonel bir biçimde kullanarak, ihtiyaçları en uygun koşullarda karşılayacak ve düşük maliyetle mal üretme metod ve ilkelerini geliştiren bir sistemdir.

İşletmelerin,verimli bir şekilde üretim faaliyetlerinde bulunması, üretimle ilgili bütün işlemlerin düzenli olarak yürütülmesi, üretime en uygun olarak biraraya getirilen faktörlerin harekete geçmesi ancak iyi bir plan ile mümkün olacak ve bir üretim planlaması gerektirecektir.

Üretim sistemlerinin yoğunluğu ve karışıklığı, işletmede departmanlar arası ilişkinin kurulması ve uyumunun sağlanması, işletme içi faaliyetlerin koordinasyon zorluğu, pazar olanaklarının genişlemesi, ürün türlerinin artması, alım, satış, dağıtım gibi faaliyetlerin geniş bir alana yayılması, işletmeler arası rekabetin artması ve işletmenin ekonomik düzeyde çalışmasını sağlamak amacı ile malzeme, insan gücü vb. kayıpların en aza indirilme zorunluluğu gibi durumlar işletmelerin üretim takip ve üretim planlama süreçlerini kontrol altına alma ihtiyacı doğurur.

Üretim planlama ve üretim takip süreçlerini kontrol altına almak;

✔ Üretim faktörlerinin rasyonel ölçülere göre üretimde kullanılmasını sağlamak, atıl kapasiteyi, üretim duraklamamlarını önler,
✔ Stok politikasını belirleyerek, stok maliyetlerinin artmasını önler,
✔ Üretim hacmi ile talep arasındaki dengeyi belirlemek, üretim maliyetini saptar,
✔ İşletmenin tüm olanaklarının saptanan amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetler,
✔ Alım, satış, dağıtım gibi faaliyetlerin geniş bir alana yayılmasını sağlar,
✔ İşletmeler arası rekabetin arttırır,
✔ İşletmenin ekonomik düzeyde çalışmasını sağlamak amacı ile malzeme, insan gücü vb. kayıpların en aza indirilmesi sağlanır.

Satış tahminleri, siparişlerin söz konusu olduğu dönem ya da dönemler, üretilecek mamülün ya da yarı mamülün özellikleri, mevcut olanaklar, mamül ya da yarı mamülün imal ve montaj prosesleri, alternatif prosesler, proseslerdeki işlemlere ait standart zamanlar, mamül ya da yarı mamülden üretilecek miktar, işgücü, malzeme, makine ve finansman planları, projelendirme planları, ihtiyaç analizleri, uyumlu ve mevcut makine, donanım, işgücü, malzeme ve sermaye kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirecek ve tüm analizlere yanıt verecek bir üretim planlaması yapılandırılmalıdır.

Üretim faaliyetlerinin yoğunluğu ve karmaşıklığı, işletme içi faailiyetlerde koordinasyon zorluğu, işletmeler arası bağımlılık ve ilişkilerin gelişmesi, tüketici kitlesinin genişlemesi ve isteklerin değişmesi, tedarik ve dağıtım faaliyetlerinin geniş bir alana yayılması, hizmet, kalite ve fiyat rekabetinin yoğunlaşması üretim planlama ve üretim takip yazılımlarını işletmeler için önemli bir noktaya getirmektedir.

Planlama birçok süreci bünyesinde bulundurur. Sağlıklı bir planlama yapabilmek adına gerekli analizlerin yapılabiliyor olması gerekmektedir. Üretim planlaması dahilinde detayların çok iyi yapılandırılması gerekmektedir. Planlama kapsamına alınacak işleyişler aşağıdaki gibidir;

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Nedir?

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, ekipman, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, tüm bilgi kaynaklarının tek başlarına ve birbirleri ile anlamlı ilişkiler çerçevesinde entegre yönetimini olanaklı kılan sistematik yazılım bütününe verilen genel isimdir.

MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama) Nedir?

Stok yatırımlarını minimuma indirmek, üretimi ve etkinliği arttırmak, alıcıya karşı yapılan hizmeti geliştirmek ve kalitesini arttırmak amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.

MRP II (Üretim Kaynakları Planlaması) Nedir?

Üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama tekniğidir.

MPS (Ana Üretim Çizellgesi) Nedir?

Belli bir planlama dönemi içerisinde satılacak veya üretilecek tüm malzemelerin hangi tarihte ve ne miktarda temin edileceğini gösteren çizelgedir. Aynı zamanda MRP ve MRP-II nin girdisidir.

CRP (Kapasite İhtiyaç Planlama) Nedir?

Üretim planlarını gerçekleştirmek için eldeki imkanlar doğrultusunda iş gücü ve makine kaynaklarına duyulan ihtiyacın belirlenerek oluşan iş yüklerinin dengeli bir biçimde dağıtılmasıdır.

BOM (Ürün Ağaçları - Reçeteleri) Nedir?

Ürün ağacı, ana üretim planında bir ürünü oluşturan bileşenler ve hammaddelerin tanımlanması veya listelenmesidir.

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Nedir?

Satıcıların müşterileri daha iyi tanıyarak onların ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri satmak sureti ile müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini arttıran bütünsel ilişkilerin yönetimidir.

SCM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Nedir?

Müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir.

B2B - B2C E- Bussiness (E-Ticaret) Nedir?

İnternet üzerinden Ticaret Fonksiyonları olarak en sade hali ile anlatabiliriz.
B2B= Business to Business; Firmadan Firmaya yönelik E-Ticaret yöntemidir.
B2C= Business to Customer. Firmadan müşteriye yönelik E-Ticaret Yöntemidir.

EDI (Elektronik Bilgi Alışverişi) Nedir?

Belli bir şekilde yapılandırılmış bir format kullanarak, iki şirketin iş bilgilerini elektronik ortamda birbirlerine aktarmalarını ifade etmektedir.

HRM (İnsan Kaynakları Yönetimi) Nedir?

İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir.

RCCP (Kaba Kapasite Planlama) Nedir?

İşletmelerin, bütünleşik kaynaklarına ya da anahtar iş bölümlerine yoğunlaşır. Ana amacı, ana üretim çizelgesinin uygulanabilirliğini test etmek, en yüksek üretim planının başarılması için gereken kaynakların durumunu sağlamaktır.

JIT (Tam Zamanında Üretim) Nedir?

Organizasyon içindeki herkesin müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, müşteri memnunieytini garanti etmek adına, ürün kalite gelişimine katkıda bulunmasını gerektiren bir stratejidir. Üretim sürecinin her noktasında tüm çalışanların fikirleri sistem içerisinde alınmakta ve çalışanların kaliteye dahil edilmeleri sağlanmaktadır.

TPM (Toplam Üretim Bakımı) Nedir?

Günlük üretim içerisinde tüm çalışanların katkısıyla üretimde kullanılan araç ve makinelerin düzenli olarak bakımının yapılması, arızaların önlenmesiyle kayıpların azalması ve verimliliğinin arttırılması için yapılandırılan bir sistemdir.

CIM (Bilgisayarla Bütünleşik Üretim) Nedir?

Şirketlerin dizayn, üretim, dağıtım, satış sonrası servis ve destek alanlarındaki operasyonlarını bilgisayar destekli, bilgi teknolojileri ile bütünleşik bir şekilde yürütülmesini ifade etmektedir. CIM uygulamaları ile satış sonrası prosedyonel yaklaşım ile kalitenizi ve güvenilirliğinizi artırabilirsiniz.

Üretim planlama ve takip; belirli miktar ve kalitede olan mamüllere talebi veya siparişi karşılamak için mevcut olanakları en uygun şekilde kullanan ve işletme amaçlarına olumlu yönde katkıda bulunan üretimin planlanması ya da kontrolüdür.

Üretim Planlama Çözümleri konusunda tecrübemizi profesyonel bir çatı altında müşterilerilerimiz ile buluşturuyoruz.

Üretim planlamanın ve üretim takip yazılımının komplike bir süreç olduğunun farkında olarak yapılandırma hizmetlerini büyük bir özen ve dikkat ile yerine getirmektekteyiz.

Üretim sahasında aktif bulunarak tüm işleyişi ilgili birimlerden yerinde analiz ediyor, çözüm odaklı bir yazılımın hazırlanması için gerekli en doğru projelendirmeyi planlıyoruz.

Yazılım için en uygun kurguyu oluşturarak işletmenin sisteme değil, sistemin işletmeye doğru kanalize olmasını sağlıyoruz.

Üretimin kontrol altına alınması esnasında yazılımın ve yazılım kapsamında kullanılacak olan cihazların sisteme adaptasyon süreci için; kurulum ve eğitim danışmanlığı, teknik destek danışmanlığı, yazılım geliştirme danışmanlığı ve otomasyona geçiş danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.